Föreningen har tecknat kollektiva försäkringar

  • Bostadsrättstillägg
  • Olyckfallsförsäkring

Läs mer nedan:

För ytterligare information kontakta Styrelsen.

 

Bostadsrättstillägg

Se försäkringsvillkoren här eller på HSB Portalen.

Du har själv underhållsansvar för din bostadsrätt. Underhållsansvaret bestäms i lag och av föreningens stadgar.

Vid försäkringsskada på din lägenhet skall din Bostadsrättsförsäkring ersätta skador på bostadens inre, t.ex. tapeter, sanitetsgods och köksinredning och även egen bekostad inredning i din lägenhet. Vad som hör till lägenheten framkommer av föreningens stadgar (§26).

För att säkerställa att alla lägenheter har en Bostadsrättsförsäkring, har föreningen, som ett komplement till fastighetsförsäkringen, tecknat ett Bostadsrättstillägg för samtliga boende. Tillägget reglerar ditt underhållsansvar enligt föreningens stadgar och ersätter även din egen bekostade inredning.

Undantag

Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning beror på

  • Försummat underhåll
  • Felaktigt material
  • Felaktigt eller bristfälligt utfört arbete
  • Felaktig konstruktion
  • Skada genom vätska, fukt, röta, mögel eller svamp.

Bostadsrättshavaren svarar för självrisk och i förekommande fall för åldersavdrag. 

Observera - Denna försäkring ersätter inte den traditionella Hemförsäkringen, endast dess Bostadsrättstillägg!

Drabbas du av en skada tar du omedelbart kontakt med Styrelsen. Utanför kontorstid tar du kontakt med Jourmontör.

Olyckfallsförsäkring

Föreningen har även tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för boende och besökare under vistelse i föreningens fastighet och allmänna utrymmen (inklusive entrétrappor till byggnaden). Gäller även för boende och förtroendevalda under uppdrag för föreningens räkning och vid sammankomst anordnad av föreningen.

Drabbas du av en skada tar du omedelbart kontakt med Styrelsen.

 

Olycksfallsförsäkring för boende

Gäller för boende, besökare samt förtroendevalda.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbolagets åtagande är vid varje skada begränsat till tio basbelopp. Denna begränsning gäller dessutom då flera personer skadas av samma orsak och vid samma tillfälle.

Försäkringen gäller utan självrisk!

Försäkringens omfattning

Försäkringen gäller även om skadeståndsskyldighet inte föreligger för personskada uppkommen genom olycksfall eller överfall och som drabbar

  • Boende och besökare till boende under vistelse i den försäkrade byggnadens allmänna utrymmen ( inklusive entrétrappor till byggnaden).
  • Boende och förtroendevalda under uppdrag för försäkringstagarens räkning eller vid sammankomst anordnad av försäkringstagaren.

Med olycksfall avses här en kroppsskada som person ofrivilligt drabbats av genom plötslig yttre händelse som inte är att hänföra till misshandel eller annat uppsåtligt från annan.

Med överfall avses här personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld från person som den som den som omfattas av försäkringen ofrivilligt kommit i kontakt med.